934 35 76 86|affac@affac.cat

La FaPaC valora l’oferta inicial del pròxim curs 2019/2020

La FaPaC denuncia que el Departament d’Educació publica dades falses sobre l’oferta educativa del curs 2019/20 i continua afavorint la matrícula a l’escola concertada

COMUNICAT DE PREMSA

La FaPaC denuncia que el Departament d’Educació publica dades falses sobre l’oferta educativa del curs 2019/20 i continua afavorint la matrícula a l’escola concertada

En l’oferta inicial de P3 pel pròxim curs, Educació tanca 15 grups públics i ofereix 44 grups concertats més respecte al curs passat. La intenció és afavorir el traspàs d’alumnes de P3 cap a l’educació privada concertada

En l’oferta inicial de 1r d’ESO pel pròxim curs, el Departament no té en compte la matrícula viva per calcular els grups públics que necessita el sistema educatiu i planifica 59 grups privats concertats més dels necessaris

Barcelona, 3 d’abril de 2019

Ja ha començat el període de preinscripció escolar del curs 2019/2020, obert el passat 29 de març fins al pròxim 9 d’abril, i la FaPaC es veu obligada a fer una anàlisi exhaustiva de l’oferta inicial de places escolars que el Departament d’Educació ha anunciat de cara al pròxim curs, tant públiques com privades concertades. Un any més, la FaPaC considera necessari fer aquesta anàlisi de les dades que ha fet públiques el Departament per evidenciar la seva manca de veracitat, així com la tendència dels últims anys de potenciar l’escola concertada en detriment de la pública, tant en l’accés a l’educació infantil (oferta educativa de P3) com a la secundària (oferta educativa de 1r d’ESO).

En primer lloc, i abans d’entrar a analitzar les dades de l’oferta escolar, des de l’Observatori de Dades de la FaPaC, àrea que s’ha encarregat de comparar les dades de matrícula del curs 2018/2019 amb les de l’oferta de places escolars pel pròxim curs 2019/2020 i d’estudiar les dades demogràfiques de Catalunya, s’ha pogut comprovar la manca de transparència i fiabilitat de les dades que ofereix l’Administració pública. En concret, que el Departament d’Educació publica dades falses en documents públics sobre l’oferta de places escolars. Són dades contradictòries, falses, amb sèries no homogènies i d’universos diferents que ens fa impossible conèixer quina és la realitat del mapa escolar a Catalunya.

La FaPaC considera aquest fet molt greu, ja que la transparència i la veracitat de la informació pública és un dels pilars fonamentals de qualsevol democràcia. És per aquest motiu que aquest fet ens preocupa greument i ens dificulta conèixer amb exactitud l’oferta escolar per a les famílies del pròxim curs 2019/2020.

Anàlisi del tancament de grups públics i concertats de P3: oferta inicial del curs 2019/2020 en relació a l’oferta final del curs 2018/2019

La FaPaC, per tal de poder analitzar i comprovar les dades de l’oferta de places i tancaments de grups per al curs 2019/2020, hem hagut d’utilitzar les fonts oficials obtingudes a través del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, ja que de la informació pública facilitada pel Departament d’Educació no ha estat possible realitzar una anàlisi real i acurada.

Per poder realitzar una anàlisi acurada de les dades i conèixer amb certesa quina és l’oferta inicial de places per al curs 2019/2020, així com els tancaments o creació de nous grups, és necessari que el Departament d’Educació ofereixi les dades homogeneïtzades, compari sempre universos iguals i, per últim, que doni dades verídiques que puguin ser tractades.

Per poder analitzar les dades, a continuació oferim un quadre amb les dades reals obtingudes a través del Portal de Transparència sobre l’oferta inicial i final del curs 2018/2019, que és el que ens permetrà posteriorment analitzar correctament l’oferta inicial de places de P3 per al curs 2019/2020 que el Departament d’Educació ha publicat.

P3

Oferta pública

Oferta concertada

2018/2019 Oferta inicial

No es pot obtenir aquesta dada de forma fiable

987 grups

2018/2019 Oferta final

2.131 grups*

942 grups

2019/2020 Oferta inicial

2.116 grups

986 grups

Variació de grups respecte oferta final

-15 grups

44 grups

Font pròpia a partir de dades d’estadística del Departament d’Educació i de les dades del Departament d’Educació. Oferta educativa per al curs 2019-2020

*No incloem les dades dels grups ZER, ja que l’oferta inicial del curs 2019/2020 el Departament d’Educació ha exclòs aquesta tipologia de grups. En l’oferta final del curs 2018/2019 el nombre de grups ZER ha estat de 70 grups de P3 públics.

D’acord amb aquest quadre, desmentim que l’oferta final de grups de P3 curs 2018/2019 sigui de 2.156 grups, com afirma el Departament d’Educació, ja que a través dels excels de dades obtinguts d’Estadística del Departament d’Educació, el nombre de grups de P3 públics que actualment hi ha en el sistema educatiu és de 2.201[1]. Si a aquests restem els 70 grups de P3 de les ZER que segons Estadística del Departament d’Ensenyament hi ha durant el curs 2018/2019, estem en condicions d’afirmar que l’oferta final és de 2.131 grups, no pas de 2.156 grups com assegura el Departament d’Educació.

Respecte a l’oferta final de grups privats concertats de P3 del curs 2018/2019, desmentim també que sigui de 941 grups, ja que d’acord amb les dades consultades per la FaPaC en el portal d’Estadística del Departament d’Educació, el nombre real és de 942 grups.

Un cop homogeneïtzades les dades estem en condicions d’afirmar el següent:

  • Oferta final 2018/2019 grups P3: 2.131 grups públics (no s’inclouen ZER) i942grups privats concertats.
  • Oferta inicial 2019/2020 grups P3: 2.116 grups públics (no s’inclouen ZER) i 986 grups privats concertats.

D’acord amb les dades analitzades, podem assegurar queel Departament d’Educació ha tancat, com a mínim, 15 grups de P3 públics en l’oferta inicial en relació al curs 2018/2019, mentre que ofereix 44 grups de P3 concertats més respecte al curs passat. Tanmateix, estimem que el nombre de grups de P3 públics que s’han tancat és superior a 15, ja que el Departament d’Educació ha exclòs els grups ZER, la qual cosa ens impedeix saber exactament el nombre de grups totals de P3 públics que ofereix en l’oferta inicial per al curs 2019/2020.

Per tot això, la FaPaC afirma que en relació a l’oferta inicial de P3 pel pròxim curs presentada pel Departament d’Educació, la variació de grups públics de P3 no és d’1 grup més, sinó de com a mínim 15 grups menys. En canvi, la variació dels grups privats concertats de P3 no és d’1 grup menys, sinó de 44 grups més.

Amb això, la intenció del Departament d’Educació en l’oferta inicial per al curs 2019/2020 és que hi hagi un traspàs forçat d’alumnes de P3 cap a l’educació privada concertada.

Al mateix temps, el Departament d’Educació redueix any rere any les places públiques, una reducció que no es pot justificar, com veurem en els següents gràfics, pel descens de la demografia:

Naixements

Grups P3 públic Grups P3 concertats

2011-12

89.024

2.661

1.111

2012-13

84.849

2.473

1.105

2013-14

84.015

2.425

1.078

2014-15

80.861

2.316

1.077

2015-16

77.438

2.243

1.043

2016-17

71.591

2.110

987

2017-18

71.589

2.149

997

2018-19

70.450

2.156

955

2019-20

68.974

2.116

986

Diferència:

-20.050

-545

-125

Diferència en %

-22,52%

-20,48%

-11,25%

reducció places

13.625

3.125

Font pròpia a partir de dades d’Idescat i Estadística del Departament Educació

La davallada demogràfica en el període 2011-2019 ha estat d’un 22,52%, i el tancament de grups de P3 públics ha estat d’un 20,48% mentre a la concertada el tancament ha suposat només un 11,25%.

Per tant, dels 670 tancaments de grups que ha sofert el sistema educatiu en el període 2011/2019, el sistema públic ha absorbit 545 tancaments de P3 (el 82%) i la privada concertada només 125 (el 18%).

Anàlisi del tancament de grups públics i concertats de 1r d’ESO: oferta inicial del curs 2019/2020 en relació a l’oferta final del curs 2018/2019

Pel que fa a les dades de grups de 1r d’ESO, a diferència de les dades públiques sobre l’oferta inicial dels grups de P3, el Departament d’Educació sí que ha utilitzat la mateixa oferta inicial del curs 2018/2019 que va fer pública durant el període de preinscripció escolar de l’any passat (taula 5) amb la que ha presentat aquest 25 de març (taula 6), a l’inici del període de preinscripció escolar: 1.924 grups de centres públics i 969 grups de centres concertats.

Tenint en compte aquestes dades, el Departament d’Educació en la seva oferta inicial per al curs 2019/2020 preveu un increment de 39 grups públics a 1r d’ESO. Ara bé, tot i la creació de 39 grups més, observem que aquests grups són insuficients per poder absorbir les necessitats d’escolarització a 1r d’ESO que té el sistema públic.

Alumnes 6è primària pública 2018/2019

Ràtio mitjana pública

Previsió nombre de grups 1r d’ESO públics 2019/2020

54.914

28

1961

Font pròpia a partir de les dades d’Estadística del Departament d’Educació

Actualment, en el curs 2018/2019, tenim 54.914 alumnes a 6è de primària en el sistema públic. Si apliquem la ràtio de 28 alumnes/grup que proposa el Departament d’Educació per al curs 2019/2020 a 1r d’ESO en el sistema públic, significa que necessitem un total de 1.961 grups públics per absorbir només els alumnes que tenim actualment a 6è de primària en el sistema públic.

Alumnes 6è primària 2017/2018

Alumnes 1r d’ESO 2018/2019

Increment alumnes matrícula viva

Percentatge d’increment

Alumnes 6è primària 2018/2019

Previsió increment alumnes matrícula viva

Previsió alumnes 1r d’ESO 2019/2020

Grups necessaris per absorbir la matrícula viva

80.303

83.083

2.780

3,5%

81.413

2.849

84.262

102

Font pròpia a partir de les dades d’Estadística del Departament d’Educació

Si afegim els 2.849 alumnes (3,5%) que s’incorporen de mitjana al sistema a 1r d’ESO per matrícula viva, observem que els 39 grups de més que ha planificat el Departament d’Educació són insuficients per poder donar resposta a les necessitats d’escolarització. Només per matrícula viva el Departament d’Educació hauria hagut de preveure 102 grups de més, que en total suposaria un increment de l’oferta inicial de 141 grups públics de 1r d’ESO en comptes dels 39 que ha planificat. Aquesta manca de planificació acaba provocant un traspàs intencionat d’alumnes cap al sistema privat concertat.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que la planificació de grups públics de 1r d’ESO que ha realitzat el Departament d’Educació no dóna opció a què l’alumnat que actualment es troba a 6è de primària en el sistema privat concertat pugui passar al sistema educatiu públic.

Alumnes 6è de primària concertada 2018/2019

Ràtio mitjana concertada

Grups concertats 1r d’ESO necessaris

Oferta inicial grups concertats 1r d’ESO 2019/2020

Sobredotació grups concertats 1r d’ESO 2019-2020

25.383

28

906

965

59

Font pròpia a partir de les dades d’Estadística del Departament d’Educació

En canvi, pel que fa a la previsió de grups privats concertats a 1r d’ESO, observem que el nombre d’alumnes a 6è de primària que hi ha en el sistema privat concertat en el curs 2018/2019 és de 25.383 alumnes. Això suposa, d’acord amb la ràtio mitjana de 28 alumnes/grup que preveu el Departament d’Educació, que serien necessaris només 906 grups concertats, però el Departament d’Educació n’ha planificat 965 grups. En conseqüència, hi ha un increment de 59 grups privats concertats més dels que el sistema és capaç d’absorbir.

Per últim, volem assenyalar que l’origen dels 39 grups públics creats a 1r d’ESO per al curs 2019/2020 ha estat per la creació dels Instituts Escola que ha anunciat el Departament d’Educació. El que ens preocupa d’aquests nous grups és la viabilitat del projecte i la seva qualitat, si afecta o no la segregació escolar, i quin tipus d’instal·lacions allotjaran aquest nou alumnat. Hem de tenir en compte que 7 dels 25 instituts escola creats són en centres d’alta complexitat i d’altres són fruit de les pressions locals sense tenir en compte les necessitats educatives de tot el sistema.

[1] Dada obtinguda a través del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix

DARRERES NOTÍCIES

CATEGORIES

2019-08-06T11:32:12+02:003 abril 2019|Educació pública-Igualtat i no discriminació|
Go to Top