L’aFFaC us pot ajudar en molts moments de l’etapa educativa dels vostres fills, filles i altres infants a càrrec, ja sigui com a membres d’una AFA o com a família a títol individual. Al nostre web hi trobareu tota la informació sobre el treball que fem i sobre com us podem acompanyar. A trets generals, l’aFFaC acompanya a les AFA des del vostre naixement com a entitat i durant tota la vostra vida associativa. Pel que fa a les famílies, des de la federació vetllem perquè es respecti el dret a l’educació de tots els infants i joves i us acompanyem en les vostres reivindicacions davant de qualsevol negligència per part de l’Administració educativa.

Totes les AFA federades a l’aFFaC, pel simple fet d’estar-ho, compteu de forma gratuïta amb els serveis següents:

 • Cobertura legal amb assegurances ètiques
 • Acompanyament individualitzat a tot el territori català
 • Assessorament jurídic
 • Cursos, xerrades i tallers

A més, des de l’aFFaC també us oferim altres serveis addicionals per acompanyar-vos en les vostres gestions i activitats a un preu reduït:

 • Tramitació de la inscripció de la nova junta al registre d’associacions
 • Inscripció de les modificacions d’estatuts
 • Accés al servei de Protecció de Dades amb un preu inferior al de mercat
 • Serveis per a la gestió econòmica de la vostra entitat

Les AFA federades gaudiu de forma gratuïta de l’assegurança de Responsabilitat Civil amb dues cobertures diferenciades: d’una banda, es cobreixen totes les activitats que organitza l’AFA ja sigui dins o fora de l’escola i durant tots els dies de l’any. D’altra banda, tenen la cobertura per als membres de la Junta Directiva de l’AFA, els quals tenen coberta la responsabilitat civil derivada de la seva gestió com a representants de les associacions.

Els estatuts de l’AFA poden establir el seu propi procediment i les majories necessàries per aprovar-ne la modificació. Ara bé, si els estatuts de l’AFA no ho especifiquen, el Codi Civil de Catalunya estableix que, per modificar els estatuts, cal convocar una Assemblea General. En aquest cas, la norma general estipula que a la convocatòria d’Assemblea General s’haurà de concretar quins articles es volen modificar, afegir o suprimir.

Pel que fa a la tramitació de la modificació d’estatuts al registre del Departament de Justícia, l’aFFaC us ofereix el servei d’inscripció dels nous estatuts. Podeu sol·licitar el servei en aquest enllaç.

Per canviar el nom de l’entitat és necessari fer una modificació dels estatuts, que caldrà aprovar en una Assemblea General Extraordinària. Posteriorment, caldrà inscriure els nous estatuts aprovats al Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya. Per últim, també cal que presenteu el model 036 a l’Agència Tributària per notificar el canvi de denominació de l’AFA.

Pel que fa a la tramitació de la modificació d’estatuts al registre del Departament de Justícia, l’aFFaC us ofereix el servei d’inscripció dels nous estatuts. Podeu sol·licitar el servei en aquest enllaç.

Els Estatuts de l’AFA han d’estar inscrits al Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. Per aquest motiu, podeu contactar-hi i demanar una còpia dels vostres estatuts diligenciats. Tanmateix, legalment, totes les persones sòcies de l’AFA haurien de poder disposar d’una còpia tant dels Estatuts com del Reglament de Règim Intern.

Tots els socis i sòcies de l’AFA tenen dret de vot, doncs es tracta d’un dret de participació essencial de les persones associades a l’entitat. Recordem que els socis i les sòcies són cadascuna de les mares, pares i tutors/es legals dels infants que estiguin donats d’alta com a socis de l’AFA. Per tant, cada persona sòcia podrà emetre un vot. Si hi ha més d’un membre de la família que vol emetre vot, caldrà que siguin socis i sòcies a títol individual.

En termes generals, els estatuts de l’AFA han d’establir el procediment d’elecció de la Junta directiva. Si els estatuts no estableixen cap procediment específic, l’elecció de la Junta directiva es farà en el marc d’una Assemblea General mitjançant una votació. Us recomanem establir un procediment als estatuts que s’adapti a la forma de treballar de l’AFA i que detalleu en el Reglament de Règim Intern el funcionament pas a pas: com cal fer la presentació de candidatures, com s’hauran d’exposar o comunicar  programes dels candidats o candidates, si les votacions es faran en una assemblea general o amb un altre tipus de procediment,  quin tipus de votació s’haurà d’utilitzar (secreta o a mà alçada), etc.

Pel que fa a la tramitació de la modificació de la Junta directiva al registre del Departament de Justícia, l’aFFaC us ofereix el servei d’inscripció de la nova Junta. Podeu sol·licitar el servei en aquest enllaç.

Per garantir el bon funcionament de l’entitat, és convenient que el Reglament de Règim Intern estableixi de quina manera cal fer el traspàs d’informació i documentació entre la Junta directiva sortint i l’entrant. És molt important ser conscients que la Junta que marxa té la responsabilitat de donar tota la informació relativa a qualsevol de les activitats de l’entitat i la resta de circumstàncies en les que es troba l’AFA. A més, és important recordar que tots els seus membres han d’actuar amb la diligència d’un bon administrador.

El representant de l’AFA en el consell escolar de centre és elegit i nomenat per escrit per la junta directiva de l’associació. Pot ser representant de l’AFA qualsevol membre de la junta o algun un soci o sòcia per delegació d’aquesta. La substitució es fa amb un nou nomenament.

Les actes del consell escolar de centre no s’han de fer públiques, perquè en moltes ocasions poden contenir informació sensible en relació a la protecció de dades. No obstant això, sí que s’han de fer públics tots els acords que es prenguin al consell escolar de centre. De fet, en compliment de la normativa de transparència de les administracions públiques des del curs 2019-20, els centres educatius han de publicar al seu web els acords presos dins del consell escolar de centre.

L’aprovació de l’horari del centre s’ha de fer en consell escolar de centre per unanimitat. En cas que no hi hagi unanimitat, com a mínim hi haurà d’haver els vots favorables de les ¾ parts de les membres assistents a la reunió de CEC. Si no es pot assolir aquest mínim de vots favorables, caldrà informar als Serveis Territorials d’Educació i aquests decidiran l’horari tenint en compte l’horari de la resta d’escoles de la zona.

Sí. Les famílies, com a membres del Consell Escolar, poden ser escollides per formar part de la comissió de selecció.

En el cas dels centres educatius públics d’infantil i primària, els responsables de les obres de manteniment, que generalment són obres menors, són els ajuntaments.

En el cas dels centres de secundària, en canvi, és responsabilitat del Departament d’Educació fer el manteniment de les infraestructures i obres menors.

Sí. El Decret d’Autonomia de Centres estableix que les activitats incloses en la programació anual del centre, entre elles les activitats extraescolars i les complementàries, tenen preferència sobre les activitats d’ús social, ja que es consideren activitats pròpies del centre. Per aquest motiu, és important que totes les activitats que l’AFA té previst fer durant el curs estiguin integrades en la programació anual del centre, que s’aprova en consell escolar.

Abans de signar un contracte amb una empresa de serveis és imprescindible negociar totes aquelles qüestions que es consideren necessàries pel bon funcionament de l’activitat, comprovar  que s’ha inclòs a les clàusules del contracte i, finalment, llegir amb atenció el redactat definitiu per tal que els termes ens quedin ben clars.

Des de l’aFFaC, us recomanem parar atenció a certes qüestions que acostumen a generar més complicacions:

 • Durada del contracte: Recomanem que sigui anual i no prorrogable de forma tàcita o automàtica. Això és important perquè ens permetrà canviar d’empresa amb més facilitat, sense perill que venci la data màxima per notificar la finalització del contracte.
 • Ràtio de monitors alumnes en les diverses activitats contractades.
 • Aclarir que el personal contractat depèn directament de l’empresa i no de l’AFA.
 • Si l’empresa ha de fer servir material de l’AFA, és important especificar qui té la responsabilitat del manteniment i reposició del material. Si es combina material de l’AFA i de l’empresa s’ha d’inventariar el que correspon a cada entitat.

Actualment la normativa no estableix una ràtio específica per a les activitats extraescolars, cada AFA pot establir la ràtio que consideri oportuna. Des de l’aFFaC, però, recomanem que es tinguin en compte alguns elements importants a l’hora de definir la ràtio màxima: tipus d’activitat, edat dels infants, espai disponible, etc.