Novetat! Arç Cooperativa i aFFac hem renovat el portal d’assegurances! A partir d’ara les AFA podreu navegar per una plataforma molt més accessible, intuïtiva i còmoda que us permetrà fer totes les contractacions i gestions necessàries d’una forma senzilla i ràpida.

L’aFFaC ofereix a les AFA federades totes les assegurances necessàries per a desenvolupar la vostra tasca amb les màximes garanties legals, formals i organitzatives. Ho fem mitjançant un acord amb Arç Cooperativa, una corredoria d’assegurances ètiques especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu, i la primera de tota Europa en disposar de la certificació EthSi (Ethical and Solidarity Based Insurance), segell de qualitat de la gestió ètica i solidària per asseguradores.

Per contractar alguna pòlissa com a AFA federada a l’aFFaC, accediu a l’àrea privada d’Arç Cooperativa. Si encara no esteu registrades a l’àrea privada, seguiu les passes que s’indiquen en aquesta guia.

L’assegurança és l’eina que ens permetrà respondre a les responsabilitats derivades dels danys materials o personals que les nostres activitats puguin causar a terceres persones o a les pròpies persones que hi participin.

L’assegurança és un instrument necessari en moltes ocasions, ja que serveix per complir normatives o lleis. A més, és també un instrument social que ajuda a garantir, a llarg termini, la continuïtat dels nostres projectes associatius, ja que dóna resposta a eventualitats que podrien posar en risc la nostra confiança, la nostra solvència o la nostra credibilitat amb el cost econòmic i/o social que això podria comportar.

Des de l’aFFaC, conscients del valor d’aquest instrument, fem un esforç permanent per a dotar les nostres AFA de tots els instruments asseguradors necessaris per al correcte desenvolupament de la seva activitat. És per això que, pel fet de pertànyer a l’aFFaC, les AFA gaudiu automàticament de dues pòlisses que es renoven anualment i que donen cobertura permanent sense que hagueu de fer cap altra gestió. Podeu trobar tota la informació sobre aquestes pòlisses al següent bloc:  Quines assegurances teniu per ser AFA federada?

A més, totes les AFA federades gaudiu també de la possibilitat d’adherir-vos a les pòlisses d’accidents per a activitats extraescolars que l’aFFaC té contractades amb Arç cooperativa i que, per un preu molt econòmic, us proporcionen unes molt àmplies cobertures. Per conèixer amb més detall el seu contingut i els procediments de contractació, podeu consultar el següent bloc: Quines assegurances heu de contractar des de l’AFA?

Les AFA federades a l’aFFaC gaudiu, de forma permanent, de dues pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil que es renoven automàticament cada any i que us donen cobertura mentre sigueu AFA federada a l’aFFaC:

RESPONSABILITAT CIVIL PER ACTIVITATS DE L’AFA 

  • Cobreix els possibles danys a tercers ocorreguts en totes les activitats organitzades per l’AFA i que s’hagin causat per negligència de l’AFA.
  • És obligatòria. Les AFA han de tenir-ne una contractada, segons l’article 54.5 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Podeu veure el detall en aquest document.

RESPONSABILITAT CIVIL PER MEMBRES DE JUNTA 

  • Cobreix les possibles reclamacions als membres de les Juntes Directives en l’exercici del seu càrrec.
  • No és obligatòria. L’aFFaC la incorpora com un servei addicional per a les famílies que assumeixen responsabilitats a les Juntes Directives. L’objectiu és que, davant d’una reclamació, aquestes persones no es vegin obligades a respondre amb els seus béns personals. Podeu veure el detall en aquest document.

Aquestes pòlisses es renoven automàticament cada any i les AFA no heu de fer cap gestió addicional. En sou beneficiàries pel fet d’estar federades a l’aFFaC i estar al corrent de la vostra quota.

Podeu obtenir el certificat que ho acredita, actualitzat de forma permanent, obrint aquest enllaç i accedint-hi amb les vostres dades. Si encara no us hi heu registrat, seguiu les passes que s’indiquen en aquesta guia.

Qualsevol pòlissa d’assegurança que no siguin les de responsabilitat civil, que ja teniu per ser AFA federada a l’aFFaC (podeu consultar-les al bloc anterior: Quines assegurances teniu per ser AFA federada?), s’han de contractar addicionalment des de l’AFA i NO es renoven automàticament. S’han de contractar cada curs i donen cobertura a les persones que participen en l’activitat o treballen per l’AFA.

Les més importants, donades les característiques de les activitats que organitza l’AFA, són les pòlisses que donen cobertura mèdica i assistencial als accidents en activitats extraescolars, esportives o de voluntariat.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, ESPORTIVES O DE VOLUNTARIAT 

En contractar una assegurança d’accidents, l’infant o la jove queda assegurada per a totes les activitats que organitzi l’AFA des del moment de l’adhesió a la pòlissa fins a final de curs (31 d’agost). Això inclou activitats com el menjador, les hores d’acollida, les activitats esportives, els casals i les colònies, etc.

Aquesta pòlissa és obligatòria en les activitats programades en període de vacances (casals d’estiu, colònies, etc.) i en activitats extraescolars de caràcter físic i esportiu. Segons estipula la llei del voluntariat de Catalunya (Llei 25/2015 de 30 de juliol), aquesta assegurança també és obligatòria per a les monitores voluntàries que participen en les activitats extraescolars.

No és obligatòria en les activitats extraescolars ordinàries no contemplades en els casos anteriors.

Cost: 4,07€ per infant i curs.

ALTRES ASSEGURANCES QUE PODEU CONTRACTAR:

  • Dels actes puntuals: assegurança d’accidents per a persones participants o voluntàries dels actes culturals, recreatius, socials o educatius de curta durada.
  • Dels casals o colònies: pòlissa d’accidents pensada per aquelles AFA que només organitzen aquestes activitats extraescolars.
  • Per a les persones amb contracte laboral: assegurança d’accidents per a les persones contractades per l’AFA.
  • Per a persones acompanyants en sortides escolars: pòlissa d’accidents per a les persones (mares, pares, familiars, tutores legals…) que participen de manera voluntària en sortides escolars.
  • Assistència en viatge: dona cobertura als grups d’alumnes en viatges d’estudis o de final de curs.

Trobareu tota la informació sobre aquestes pòlisses en el portal d’assegurances d’aFFaC, des d’on també podreu contractar les assegurances de manera senzilla i ràpida.

L’aFFaC i Arç Cooperativa treballen conjuntament per garantir que totes les assegurances que contracten les AFA estiguin gestionades amb criteris ètics i solidaris, reportant beneficis socials sota els principis de mutualitat, equitat i transparència.

Si voleu saber com contractar pòlisses d’assegurança i com obtenir certificats i/o còpies de les pòlisses de responsabilitat civil, consulteu la vostra àrea de sòcies de l’aFFaC.