Si voleu crear una AFA al vostre centre és important que seguiu aquests passos:

 • Acordar en assemblea la creació de l’AFA

La creació de l’associació per part d’un grup de pares, mares i/o tutors legals s’ha de decidir en assemblea.

Cal tenir present que una associació és una persona jurídica, constituïda conforme a dret, per la qual tres o més persones naturals posen en comú, sense ànim de lucre i de manera permanent o temporal, els seus coneixements o la seva activitat al servei d’uns fins determinats i lícits.

D’aquesta reunió sortirà l’acta fundacional, on hauran d’aparèixer les signatures originals de tots els socis i sòcies fundadores (tres persones com a mínim), detallant el nom, cognom, DNI i domicili de cadascuna.

En aquesta acta fundacional hi han de constar tres acords:

 • Constitució de l’associació. S’ha de consignar concretament la denominació social, que ha de coincidir amb la que figuri als estatuts.

 • Aprovació dels estatuts. S’hi farà constar la data de la reunió.

 • Composició de la Junta Directiva.

 • Redactar uns estatuts

L’AFA es regeix segons els seus estatuts. Cal recordar que:

 • Han d’anar datats (data de l’acta fundacional).

 • Han de contenir, a la part final, la signatura de les persones que ocupen el càrrec de presidència i secretaria a la junta directiva.

 • S’han de presentar sense rectificacions ni ratllades.

Per a més informació, consulteu l’apartat de Tràmits amb el Departament de Justícia.

 • Important!

 • El nom de l’AFA que figuri als Estatuts ha de ser exactament igual al que figuri a l’acta de l’assemblea fundacional de l’AFA, o a l’assemblea en què es canviï alguna cosa dels estatuts. Si es vol utilitzar també una forma abreujada del nom complet de l’associació, cal fer-ho constar també als estatuts.
 • Convé redactar i aprovar també un reglament de règim intern de l’AFA que desenvolupi amb detall tot allò que estableixen els estatuts. Ha de contemplar especialment allò referent a l’organització i funcionament diari i ordinari de les activitats previstes per l’AFA.
 • Demanar una autorització de la direcció del centre

S’ha de demanar autorització, per escrit, a la direcció del centre per poder incloure com a domicili social l’escola als estatuts de l’AFA.

 • Fer la inscripció de l’AFA al registre d’associacions

Per inscriure una associació al Registre d’Entitats Jurídiques s’ha de fer una sol·licitud d’inscripció dirigida al conseller de Justícia (Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques). La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una còpia perquè sigui segellada.