Totes les AFA federades a l’aFFaC podeu contractar un servei de suport administratiu per a gestionar alguns tràmits amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Només cal que ompliu un senzill formulari i nosaltres ens encarreguem de tramitar:

  • La inscripció de la vostra Junta al Registre d’Associacions.
  • La modificació dels vostres estatuts al Registre d’Associacions.

Tots els tràmits tenen una despesa de gestió de 5€ per garantir que el tràmit s’ofereix mitjançant plataformes segures. Aquestes despeses s’aplicaran sobre el preu total del servei, que també inclourà les taxes administratives habituals.

  • Els Estatuts són una eina clau i molt important per a tota associació, també per a l’AFA, ja que estableixen el règim legal del seu funcionament.
  • Són requerits per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • Han d’estar legalitzats i inscrits en el Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya, amb el seu corresponent número de registre.

ESTATUTS NOVA CREACIÓ

En el moment de la creació de l’AFA, és obligatori redactar uns Estatuts, ja que regiran la nostra associació. Posem a la vostra disposició un model.

> Descarregueu MODEL ESTATUTS (pdf) / MODEL ESTATUTS (word)

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS

Els estatuts de l’AFA han d’establir en el seu articulat el procediment de modificació.

Recordeu que la seva aprovació s’ha de fer en assemblea general ordinària o extraordinària, i que la convocatòria de la mateixa haurà d’expressar amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir.

Una vegada aprovada en assemblea general de socis alguna modificació en els estatuts de l’AFA, s’ha de seguir el següent procediment legal:

Fer una SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ dels nous estatuts al Registre d’entitats jurídiques, a la qual s’acompanyarà:

  • Acompanyar un CERTIFICAT DE L’ACORD de l’assemblea general extraordinària en el qual figuraran els articles modificats, signats pel secretari -amb el vistiplau del president- (ambdós signants hauran de figurar amb els seus càrrecs respectius en el protocol del registre d’associacions).
  • Acompanyar un EXEMPLAR DELS ESTATUTS ORIGINALS, AMB LES MODIFICACIONS introduïdes al text, i a l’acabament una diligència en la qual el secretari -amb el vistiplau del president- certifiqui que els estatuts són els aprovats a l’assemblea general extraordinària de la data (cal posar la data).

Posem a la vostra disposició un model.

> Descarregueu MODEL MODIFICACIÓ ESTATUTS (pdf) / MODEL MODIFICACIÓ ESTATUTS (word)

ACLARIMENTS A ALGUNS CAPÍTOLS DELS ESTATUTS

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 2: Aquests objectius, que s’han de considerar bàsics, es poden ampliar amb d’altres que estiguin compresos en el marc de la normativa educativa.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 9 apartat 2: Pot ser un % inferior.

Article 12: S’entén com a membre la persona inscrita com a sòcia i, per tant, amb quota abonada. Podria donar-se el cas que pare i mare fossin tots dos socis, perquè ambdós haurien pagat la quota, o perquè s’ha acordat en assemblea general que la quota del segon soci de la mateixa família sigui 0. Si es vol que es pugui comptabilitzar el vot delegat no és suficient amb fer esment, en els estatuts ha de constar el procediment per fer la delegació de vot. Si s’ha d’omplir una butlleta, si hi ha limitació en la delegació de vot, etc.

Capítol IV. La Junta directiva

Article 13: Es pot indicar que els membres de Junta poden ser retribuïts per tasques distintes de l’exercici del càrrec en la Junta. El nombre de membres retribuïts no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan. Si no volem que en un futur els membres de la Junta puguin realitzar tasques remunerades per l’entitat, ho podem prohibir expressament als estatuts.

Article 14 apartat 1: Com a màxim són 5 anys i l’aFFaC en recomana 3 com a mínim.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24: Si en té patrimoni fundacional, cal indicar la quantitat en què es valora.

Article 27: L’exercici econòmic també pot coincidir amb l’any natural.