L’aFFaC és l’associació que aplega a la majoria d’AFA d’escoles i instituts públics de tota Catalunya.
La nostra funció és doble:

a) Funció política i social:

Defensem l’educació pública de qualitat, catalana, laica, equitativa, inclusiva, gratuïta, democràtica, coeducativa i feminista. Per aconseguir-ho:

 • Actuem com agent d’influència social i política en favor del dret a l’educació.
 • Formem part dels òrgans i institucions on es contempla la representació de les famílies.
 • Participem en els moviments i iniciatives socials que defensen l’educació.
 • Promovem i coordinem la participació de les AFA en la comunitat educativa i en l’àmbit social i cívic de l’entorn educatiu.
 • Realitzem estudis i activitats per contribuir al coneixement global dels temes que preocupen la comunitat educativa.
 • Impulsem la igualtat d’oportunitats de la infància i l’adolescència en l’accés efectiu a l’educació i a la formació en el sentit més ampli.
 • Treballem per la garantia dels drets humans i les llibertats fonamentals de la infància i de l’adolescència, des del respecte al principi d’igualtat i no discriminació.
 • Participem i cooperem amb entitats públiques i/o privades que tinguin com a finalitat l’enfortiment de la comunitat educativa, el progrés de l’educació i els drets de tots els infants i adolescents tant a nivell autonòmic, estatal, europeu com internacional.
 • Promovem i impulsem iniciatives destinades tant a la sostenibilitat mediambiental com a l’adequat ús dels recursos destinats en l’àmbit educatiu.

b) Funció de suport:

Som òrgan de relació i de coordinació entre les AFA per aconseguir un nucli d’acció comú que serveixi per millorar l’actuació de les AFA i contribueixi a l’expandiment d’aquestes. Com ho fem?

 • Promovem la constitució d’AFA i fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les Associacions federades.
 • Donem suport, orientem i coordinem les AFA, així com promovem la relació entre elles, i d’aquestes amb les entitats, organismes i autoritats públiques en matèries que són del seu interès.
 • Informem les AFA quan als fets, esdeveniments, publicacions i disposicions legals que tinguin relació amb les finalitats de l’aFFaC .
 • Representem, si és necessari, les AFA davant l’Administració.
 • Coordinem projectes, programes i activitats de les AFA facilitant el seu desenvolupament, potenciant-ne l’eficàcia i racionalitzant al màxim la utilització dels seus recursos humans i materials.
 • En general, promovem i desenvolupem totes aquelles activitats que estiguin orientades al millor compliment dels fins de l’aFFaC i a l’interès de les AFA, o qualsevol altra que es derivi de la normativa educativa i/o associativa vigent.