Les fonts oficials a les que accedeix l’Observatori de l’aFFaC per tal d’obtenir informació publicada pels organismes públics són, principalment, els portals de transparència i de dades obertes del Govern, els portals oficials d’estadística (CEB, IDESCAT, etc.) i les publicacions al DOGC i al BOE. Part important d’aquesta tasca de cerca i recopilació de feina és detectar mancances en qüestió de transparència i sol·licitar als organismes pertinents aquella informació que hauria de ser pública però que no és accessible a la ciutadania.

A banda de les fonts oficials, l’aFFaC també compta amb sistemes propis d’elaboració de dades, com estudis basats en enquestes, informes i altres documents que ens permeten completar aquella informació  que no podem obtenir a través de l’Administració pública.

A partir de l’obtenció de dades per vies oficials o pròpies, l’Observatori s’encarrega de:

  • Elaborar informes per tal de recolzar les línies de treball de l’aFFaC

  • Verificar la informació que elabora l’Administració pública, analitzar el seu contingut i fer-lo accessible i entenedor pel conjunt de la ciutadania

  • Denunciar la publicació de dades falses o incorrectes per part dels organismes públics

  • Avaluar el treball intern de l’aFFaC a partir d’informes que ens permeten detectar possibles millores, mancances i punts forts de la federació per tal de millorar els processos i activitats que es duen a terme