• Reutilització de llibres de text

L’elecció dels llibres de text i d’altres materials didàctics correspon al centre educatiu, segons els criteris que desenvolupa el Projecte Educatiu del Centre (PEC), en el marc de l’exercici de l’autonomia pedagògica. Per tant, correspon a l’equip docent del centre vetllar perquè els materials seleccionats siguin adequats a l’edat i les necessitats de l’alumnat i al currículum establert.

Amb caràcter general, els llibres de text en paper o en suport digital no es poden substituir abans de transcórrer un període mínim de quatre anys. Si fos el cas, en pot autoritzar la substitució el director o directora dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, amb l’informe previ a la Inspecció d’Educació.

El programa de reutilització i socialització de llibres de text i material didàctic és una acció voluntària de cada centre que persegueix diversos objectius com són disminuir el cost econòmic que suposa la compra de llibres per a les famílies, facilitar l’accés als llibres a tot l’alumnat del centre, reduir els residus generats, o fomentar el respecte al material comunitari.

Distribució dels llibres

Des de les AFA es proposen diferents formes de fer la distribució dels llibres de text entre les famílies del centre:

  • Gestió directa per part de l’AFA qui s’encarrega de la compra col·lectiva de tots els llibres a una empresa distribuïdora i després els reparteix entre totes les famílies.
  • Gestió indirecta mitjançant una distribuïdora. L’AFA facilita a un distribuïdor de llibres de text la possibilitat de fer la venda a les famílies directament.

Models de reciclatge

  • La socialització. El centre educatiu té a la seva disposició un banc de llibres, que són comunitaris i de propietat del centre i/o de l’AFA. L’alumnat paga una quota anual que li dóna dret a fer-los servir amb el deure de tornar-los al final del curs en bon estat.
  • Compra-venda o intercanvi. Recollir els llibres usats per l’alumnat i comprar-los de segona mà. Aquest sistema es regula per la llei de l’oferta i la demanda i no suposa cap cost al centre.

L’aFFaC posa a disposició de totes les AFA un manual amb indicacions per crear un projecte de reutilització de llibres: