934 35 76 86|affac@affac.cat

La FaPaC reclama especialistes educació especial als menjadors

La FaPaC enceta una campanya per reivindicar la falta de dotació d’especialistes en educació especial als menjadors escolars.

Exigim al Departament d’Ensenyament que compleixi les seves obligacions i es posi fi a la vulneració dels drets fonamentals de les nenes i nens amb NEE

COMUNICAT DE PREMSA

Les famílies reivindiquen la falta de dotació d’especialistes en educació especial als menjadors escolars

  • La FaPaC denuncia l’incompliment de la normativa i la vulneració de drets fonamentals dels alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) en el servei de menjador.
  • Les famílies i AMPA afectades es veuen obligades a assumir els costos dels especialistes en educació especial que li corresponen al Departament d’Ensenyament.
Barcelona, 10 de maig 2018

Des de la FaPaC advertim que l’educació inclusiva no eximeix al Departament d’Ensenyament de complir amb les seves obligacions respecte els alumnes amb NEE que s’escolaritzen en centres educatius ordinaris i, per això, fem una crida a tota la comunitat educativa i a la societat en general a donar suport a la reivindicació de la FaPaC i a fer visible l’exclusió que provoca el Departament per la seva inactivitat i elusió de la seva responsabilitat.

La federació ha encetat la campanya “Escola inclusiva, menjadors inclusius” amb la finalitat de conèixer la realitat que viuen les famílies amb fills i filles amb necessitats educatives especials. A través d’un FORMULARI que es fa arribar a les més de 2.300 AMPA federades es vol saber si l’alumnat amb NEE es pot quedar a dinar a l’escola i qui assumeix el cost dels especialistes en el temps de menjador.

L’actual Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador estableix que el Departament d’Ensenyament ha de garantir la prestació del servei de menjador als alumnes escolaritzats en centres d’educació especial (CEE). D’altra banda,  després de l’entrada en vigor del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu tots els alumnes s’han d’escolaritzar obligatòriament en centres educatius ordinaris (art. 17), derogant el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb NEE que regulava el personal d’atenció educativa en el Centres d’Educació Especial.

Aquest fet implica que els alumnes amb NEE s’escolaritzen en centres educatius ordinaris, creant una xarxa única que conforma el sistema d’educació inclusiva. La normativa vigent sobre el procediment d’admissió d’escolarització obliga el Departament d’Ensenyament a dotar tots els centres públics amb els recursos adients i addicionals que siguin imprescindibles per garantir una atenció educativa adequada a l’alumnat amb NEE (arts. 18.3 D 75/2007).

En conseqüència, la normativa vigent obliga a garantir la prestació del servei de menjador als alumnes amb NEE escolaritzats en els Centres d’Educació Ordinària i dotar-lo de personal especialitzat. 

Reclamem la integració analògica de la normativa existent per corregir l’omissió del legislador, de manera que el Departament d’Ensenyament garanteixi el caràcter obligatori de la prestació del servei de menjador amb especialistes en educació especial als centres educatius ordinaris que tinguin escolaritzats alumnes amb NEE.

El buit normatiu i la inacció de l’administració causen una greu vulneració del principi d’igualtat i no discriminació als alumnes amb NEE escolaritzats en centres educatius ordinaris. L’administració s’ha de fer càrrec d’aquesta reivindicació legítima donada la particularitat dels alumnes, que requereixen del suport de personal qualificat que els ajudi en el desenvolupament de la seva autonomia durant el temps de menjador, tal com succeeix en els Centres d’Educació Especial.

Per tots aquests motius, des de la FaPaC fem una crida a les famílies i AMPA que estan suportant el cost dels especialistes en educació especial en temps de menjador a sumar-se a aquesta reivindicació per tal que els alumnes amb NEE no quedin expulsats del sistema. Volem unir esforços per exigir al Departament d’Ensenyament el compliment de la normativa aplicable i la fi de la vulneració dels drets fonamentals de les nenes i nens amb NEE.

El Departament d’Ensenyament no pot excusar la seva omissió perquè es coneixedor d’aquestes necessitats des de fa anys. Durant el curs 2004-2005 va iniciar la implementació de les unitats d’educació especial (USEE) als centres ordinaris i en l’informe de valoració que va fer al finalitzar el curs 2008-2009 s’evidenciava la falta de suport de personal al menjador, l’actuació del personal educador i la indefinició de les seves funcions, la confusió sobre el perfil i funcions dels vetlladors i el greuge comparatiu de l’alumnat USEE en relació amb el dels Centres d’Educació Especial pel que fa al servei de menjador.

No és admissible que després d’una dècada no s’hagi resolt la dotació d’especialistes d’educació especial en horari de menjador en els centres ordinaris. És obligació del Departament d’Ensenyament garantir la dotació d’especialistes en educació especial per atendre els alumnes amb NEE. Recordem que aquests especialistes, en cap cas, han de substituir el personal docent ordinari ni el servei de monitoratge.

L’objectiu de la FaPaC és aconseguir el compliment de la normativa aplicable mitjançant el diàleg amb l’administració i, en cas de no ser escoltats i no prendre les mesures necessàries, recórrer a l’Administració de Justícia per tal que obligui a la Generalitat de Catalunya a complir amb la legalitat vigent i reparar la vulneració dels drets fonamentals afectats.

Comparteix

DARRERES NOTÍCIES

CATEGORIES

Go to Top