• Menjador escolar

Un dels serveis més importants als centres escolars és el menjador escolar. En temps de la covid-19 aquest servei s’ha vist greument afectat i és molt important que les AFA el puguin seguir oferint per garantir que, tant el menjador escolar com la resta de serveis inclosos en el temps de migdia, formin part del projecte educatiu de cada centre.

Modalitats de gestió

Segons l’article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig, les AFA poden gestionar el servei de menjador escolar de dues formes:

  • Gestió directa (autogestió)
  • Gestió indirecta (contractació d’una empresa del sector)

Preu del servei

El Departament d’Educació fixa cada curs el preu màxim del servei de menjador establint un topall, tant per als usuaris fixes (tres dies o més a la setmana) com per als usuaris esporàdics (menys de 3 dies). Pel curs 2023-24 es va establir un màxim de 7,25€ per usuaris fixes i 7,98€ pels esporàdics.

A banda, la direcció del centre haurà de fer una relació nominal d’aquells alumnes que tinguin dret a la gratuïtat del servei, que comunicarà als Serveis Territorials del Departament d’Educació i al Consell Comarcal que correspongui.

Ràtio màxima

A partir del curs de la pandèmia, la dotació personal per atendre l’alumnat en el temps de prestació del servei de menjador atendrà a un màxim d’alumnes per monitor d’acord amb la normativa vigent:

  • Educació infantil: 15 alumnes per monitor
  • Educació primària: 25 alumnes per monitor
  • Educació secundària obligatòria: 30 alumnes per monitor

Horaris

Per als centres educatius no universitaris, el Departament d’Educació estableix que l’horari de menjador no pot anar més enllà de les 14 hores i remarca algunes concrecions segons l’etapa educativa:

  • Centres educatius d’educació infantil i primària: L’hora de menjador no es pot estendre més enllà de les 14h, la qual cosa no exclou que les activitats de lleure educatiu vinculades al descans del migdia s’estenguin més enllà.
  • Instituts escola: Aquests centres han d’organitzar l’espai de descans i de menjador al migdia en la franja horària saludable per dinar, compresa entre les 12h i les 14h, amb una durada suficient per aquells alumnes que vulguin i puguin dinar a casa.
  • Instituts: Respecte als centres que programin activitats lectives per la tarda, caldrà incloure una pausa al migdia per dinar.

Menú

El menjador escolar té un paper molt important en l’alimentació d’infants i adolescents, ja que no només garanteix que l’alumnat tingui accés a una alimentació saludable, si no que esdevé una valuosa eina d’aprenentatge i formació.

És tasca del responsable de la gestió del menjador elaborar els menús i fer-los arribar a les famílies usuàries amb temps suficient. Per a la seva elaboració, es tindran en compte les recomanacions i orientacions nutricionals existents.