• Activitats extraescolars

Es consideren activitats extraescolars aquelles que compleixen simultàniament les condicions següents:

  • Estan establertes en el projecte educatiu del centre.
  • No estan relacionades amb l’activitat escolar.
  • Es desenvolupen durant el curs escolar, però fora de l’horari lectiu.
  • S’adrecen a l’alumnat del centre, que s’hi pot acollir voluntàriament.

Habitualment estan organitzades per les AFA i, sempre que estiguin incloses en el Pla Anual de Centre, tenen reservat l’espai necessari per dur-se a terme.

Regulació

Existeixen diferents tipus d’activitats i depenent de la seva naturalesa tenen diferent regulació:

  • Activitats extraescolars de lleure: són totes aquelles que no impliquen una activitat esportiva o física, com el teatre, la plàstica o l’anglès. No tenen cap regulació específica sobre ràtios o sobre titulacions de les professionals que les imparteixen. És obligatori, això sí, que comptem amb l’assegurança de responsabilitat civil corresponent per poder fer qualsevol tipus d’activitat en un centre educatiu.
  • Activitats extraescolars fisicoesportives: Tenen una regulació específica pel que fa a la titulació de les professionals que les imparteixen. En aquest cas també és obligatori tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil i,a més, una assegurança d’accidents.

Recomanacions:
-És molt important recollir les normes de funcionament en un document, que pot ser el Reglament de Règim Intern de l’activitat.
-El Pla d’actuació en cas d’accident no és obligatori, però es recomana que cada AFA pensi -dins de les seves possibilitats- quina és la millor forma d’actuar en cas d’accident.

Models de gestió

  • Gestió directa. Les AFA organitzen les activitats amb el seu propi personal contractat.
  • Gestió indirecta. Les AFA contracten una empresa del sector per dur a terme l’activitat, sent l’empresa qui s’encarrega de la contractació del personal i la seva gestió.

Certificat negatiu de delictes sexuals

La llei Estatal 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, estableix que totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on treballin una certificació de no estar condemnades per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.