ACTIVITATS ECONÒMIQUES SUBJECTES A TRIBUTACIÓ

Com a norma general, l’AMPA no té una naturalesa empresarial, ja que no es constitueix per realitzar activitats econòmiques. No obstant, algunes activitats (venda de llibres de text, xandalls, material escolar, etc) sí tenen aquesta consideració, segons estableix la Direcció General de Tributs i, per tant, estaran subjectes a tributació.

L’AMPA ha de tenir en compte algunes gestions i procediments en la seva declaració.

CERTIFICAT DIGITAL

El certificat o la signatura digital és un document en format digital que serveix per identificar una persona física o jurídica a la qual se li assigna una clau per poder realitzar tràmits amb les administracions d’una forma mes còmoda.

El certificat digital és necessari per a algunes de les gestions que fa l’AMPA. 

És necessari demanar el certificat de representant d’entitat jurídica. Tota la informació la trobareu a la Fábrica de Moneda y Timbre.

PREGUNTES FREQÜENTS

– Les AMPA tenen obligacions fiscals?

Sí. Totes les entitats han d’omplir el model 036, que és un model censal on s’ha de fer constar el representant de l’entitat i l’activitat econòmica. Aquest requisit és necessari per obtenir el NIF. Les AMPA també estan obligades a la presentació del model 347, sempre que tinguin un proveïdor que l’hagi facturat més de 3.005,06 euros en un any. És únicament una declaració informativa de les operacions realitzades amb tercers, tant clients com proveïdors, amb els quals s’han efectuat operacions que en el seu conjunt hagin superat l’import esmentat. També cal incloure-hi les subvencions rebudes que superin aquesta quantitat.

  • Les entitats que disposin del certificat digital podran tramitar directament el model.
  • Les entitats que no disposin del certificat digital han de demanar la tramitació del model a algun professional o gestoria que disposi d’un certificat autoritzat per fer presentacions de models d’Hisenda per compte de tercers.

Seu electrònica de l’Agència Tributària. Model 347

– Totes les activitats econòmiques han de liquidar IVA?

Des de l’1 de gener de 2014 les activitats exemptes de liquidació d’IVA per a les AMPA son les activitats extraescolars, les activitats esportives i el menjador escolar (només la part del monitoratge, ja que s’aplica un 10% d’IVA al menú) per tots els nens i joves menors de 25 anys.

Si es fa venda de llibres de text, xandalls, etc no hi exempció per la liquidació d’IVA.

– Si l’AMPA gestiona directament, amb personal propi, les activitats extraescolars hem de fer liquidació d’IVA?

Des de l’1 de gener de 2014 les activitats extraescolars estan exemptes de liquidació d’IVA.

– Les AMPA han de presentar el model 347?

Les AMPA hauran de presentar el model 347 amb tots els proveïdors que els han facturat més de 3.005,06 euros anuals, i si han rebut cap subvenció superior a la mateixa quantitat  s’ha d’afegir.

Si l’AMPA hagués facturat a un client més de 3.005,06 euros en un any també l’han d’incloure en la declaració.

– Si és l’empresa de serveis la que fa el cobrament del rebut directament als pares, què hem de fer?

Si l’empresa d’activitats és la que fa el cobrament del rebut directament als pares i no ho fa en nom de l’AMPA, aquesta no té activitat econòmica i no ha de declarar res.

– Les AMPA han de pagar l’IAE?

Les AMPA que gestionin activitats s’han de donar d’alta de l’IAE, això es fa mitjançant el model censal 036.

Però s’ha de tenir en compte que els primers dos anys estan exemptes de pagar res i posteriorment només hauran de pagar en el cas de superar 1.000.000 d’euros en volum de negoci anual.

– Si l’AMPA té personal propi contractat ha de presentar IRPF?

Les AMPA que tenen personal propi contractat han de retenir de la nòmina del treballador el % d’IRPF que pertoqui, segons les taules oficials, i trimestralment fer l’ingrés a Hisenda. També s’ha de presentar el resum anual.

– L’AMPA ha de presentat l’Impost de Societats?

L’Impost de Societats és un impost que grava els beneficis de les empreses i de les entitats jurídiques. Estan exemptes de presentar-lo les entitats que:

  • a) tinguin ingressos que no superin els 75.000 euros anuals en subvencions i/o quotes de socis de l’AMPA i/o donacions (rentes exemptes)
  • b) i que tinguin ingressos de menys de 2000 € anuals de rendes no exemptes
  • c) i que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció (bàsicament interessos bancaris i lloguers).

S’han d’acomplir tots els requisits per tenir l’exempció de l’Impost.

IVA MENJADORS ESCOLARS I ACTIVITATS

La Llei de l’IVA contempla uns canvis introduïts l’any 2014 que beneficien les associacions de mares i pares, doncs l’AMPA ja no ha de presentar liquidacions d’IVA pel menjador (només el que correspon al monitoratge, sí que s’ha de liquidar la part del menú) i les activitats extraescolars.