934 35 76 86|affac@affac.cat

La FaPaC exigeix explicacions pel canvi de gestió menjador escolar

La FaPaC exigeix al Departament d’Ensenyament que expliqui els veritables arguments per sostreure la gestió del del servei de menjador escolar a les AMPA del Pla de l’Estany, del Gironès, del Baix Empordà i del Ripollès

COMUNICAT DE PREMSA

La FaPaC exigeix al Departament d’Ensenyament que expliqui els veritables arguments per sostreure la gestió del servei de menjador escolar a les AMPA del Pla de l’Estany, del Gironès, del Baix Empordà i del Ripollès

  • La FaPaC denuncia la utilització fraudulenta de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) per sostreure el servei de menjador a les AMPA.
  • La federació exigeix al Departament d’Ensenyament que digui públicament que aquestes lleis realment impedeixen la gestió del servei de menjador de les AMPA. Demanem que admeti que farà el mateix a tot el territori de Catalunya i amb tots els serveis públics que ofereix mitjançant convenis amb altres entitats sense ànim de lucre.
  • Les AMPA afectades exigeixen la renovació dels convenis per la gestió del servei escolar de menjador d’acord amb la legislació vigent aplicable.
Barcelona, 5 de juny de 2018

Durant els últims mesos, la FaPaC ha acompanyat les AMPA del Pla de l’Estany per un periple de reunions amb el Consell Comarcal, els Serveis Territorials d’Ensenyament de Girona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya després que han anunciat a les AMPA que no podran mantenir la gestió del servei escolar de menjador degut a l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Després de passar per reunions individuals, el dia 25 d’abril de 2018, les AMPA van tornar a exigir al Consell Comarcal i a Serveis Territorials d’Ensenyament de Girona conèixer les raons jurídiques que recolzen la retirada de la gestió del servei de menjador. Així ho van demanar també, el passat 10 de maig, en una reunió amb el Director del Departament d’Ensenyament durant la qual es va informar que l’informe estava a punt de sortir.

Finalment, després de quatre mesos d’espera, el dia 18 de maig, va arribar a la FaPaC un informe jurídic elaborat per la Diputació de Girona. Tanmateix, creiem que l’ens que hauria d’haver emès l’informe és precisament aquell que n’ostenta la competència, és a dir, el Departament d’Ensenyament, perquè la Diputació de Girona no té cap competència en matèria d’ensenyament. A més, l’informe jurídic de la Diputació de Girona no justifica aquest canvi de model.

El Consell Comarcal no pot negar la possibilitat de subscriure un conveni amb les AMPA en virtut de la  normativa vigent, que exclou els convenis de la LCSP i permet a la Comunitat Autònoma articular convenis per prestar serveis públics destinats a satisfer necessitats de caràcter social (arts. 47 a 53  LRJSP, arts. 4.1, 6.2, 11.2, disposició addicional quaranta novena LCSP). En aquest mateix sentit s’ha pronunciat la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en un informe sobre les afectacions de la LCSP. La llei40/2015, d’ 1 d’ octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53), permet aquests convenis sempre que estiguin exclosos de la LCSP. I, aquesta, disposa que els convenis exclosos es regiran per les seves normes especials(arts. 4-11 LCSP).

La FaPaC recorda a l’Administració que l’article 11.2 LCSP exclou de l’aplicació de la llei qualsevol servei públic sufragat amb fons particulars pels quals s’hagin de pagar una tarifa, taxa o preu públic d’aplicació general.En aquest sentit, la prestació del servei escolar de menjador s’inclou en aquest supòsit perquè són les famílies les que abonen el 100% del preu del menjador, d’acord amb els articles 8 i 14 del Decret 160/1996, de 14 de maig, que disposa que l’import del servei escolar de menjador s’haurà d’abonar íntegrament per les persones usuàries d’aquesta prestació d’acord amb el que determina el Departament d’Ensenyament. Per tant, exclòs de l’aplicació de la LCSP, el Consell Comarcal pot subscriure un conveni amb una AMPA que es regularà per la normativa autonòmica sobre la matèria.

En la darrera reunió, el passat dia 23 de maig, els membres de la FaPaC hem defensat els arguments que permeten seguir amb la gestió de les AMPA però, lluny de voler aturar el procés, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha començat a constrènyer les AMPA per reunir-se i participar en el plec de clàusules tècniques. Tot i això, s’han compromès a deixar tota la feina feta si aquest dubte jurídic es resol habilitant les AMPA per portar la gestió.

La FaPaC demana al Departament d’Ensenyament un replantejament de la situació alhora que recordem que la finalitat de la llei és regular els convenis, especialment, quan tenen repercussió en la utilització dels fons públics, la seva vocació és protegir l’erari públic, no eliminar l’ús dels convenis amb entitats privades com les AMPA, que al cap i a la fi sostenen econòmicament el servei de menjador dels seus fills i filles.

En les últimes setmanes ens ha arribat la notícia que s’està sostraient la gestió a les AMPA de bona part del territori de Girona. En aquest moment ja són 11 del Pla de l’Estany, 25 de Girona, 6 del Baix Empordà i 3 del Ripollès. Aquestes AMPA tenen dret a saber el perquè d’aquest canvi de model.

Comparteix

DARRERES NOTÍCIES

CATEGORIES

Notícies relacionades

2019-08-06T11:10:32+02:0014 juny 2019|Temps de migdia|
Go to Top