L’aFFaC us pot ajudar en molts moments de l’etapa educativa dels vostres fills, filles i altres infants a càrrec, ja sigui com a membres d’una AFA o com a família a títol individual. Al nostre web hi trobareu tota la informació sobre el treball que fem i sobre com us podem acompanyar. A trets generals, l’aFFaC acompanya a les AFA des del vostre naixement com a entitat i durant tota la vostra vida associativa. Pel que fa a les famílies, des de la federació vetllem perquè es respecti el dret a l’educació de tots els infants i joves i us acompanyem en les vostres reivindicacions davant de qualsevol negligència per part de l’Administració educativa.

Totes les AFA federades a l’aFFaC, pel simple fet d’estar-ho, compteu de forma gratuïta amb els serveis següents:

  • Cobertura legal amb assegurances ètiques
  • Acompanyament individualitzat a tot el territori català
  • Assessorament jurídic
  • Cursos, xerrades i tallers

A més, des de l’aFFaC també us oferim altres serveis addicionals per acompanyar-vos en les vostres gestions i activitats a un preu reduït:

  • Tramitació de la inscripció de la nova junta al registre d’associacions
  • Inscripció de les modificacions d’estatuts
  • Accés al servei de Protecció de Dades amb un preu inferior al de mercat
  • Serveis per a la gestió econòmica de la vostra entitat

Les AFA federades gaudiu de forma gratuïta de l’assegurança de Responsabilitat Civil amb dues cobertures diferenciades: d’una banda, es cobreixen totes les activitats que organitza l’AFA ja sigui dins o fora de l’escola i durant tots els dies de l’any. D’altra banda, tenen la cobertura per als membres de la Junta Directiva de l’AFA, els quals tenen coberta la responsabilitat civil derivada de la seva gestió com a representants de les associacions.

Els estatuts de l’AFA poden establir el seu propi procediment i les majories necessàries per aprovar-ne la modificació. Ara bé, si els estatuts de l’AFA no ho especifiquen, el Codi Civil de Catalunya estableix que, per modificar els estatuts, cal convocar una Assemblea General. En aquest cas, la norma general estipula que a la convocatòria d’Assemblea General s’haurà de concretar quins articles es volen modificar, afegir o suprimir.

Pel que fa a la tramitació de la modificació d’estatuts al registre del Departament de Justícia, l’aFFaC us ofereix el servei d’inscripció dels nous estatuts. Podeu sol·licitar el servei en aquest enllaç.

Per canviar el nom de l’entitat és necessari fer una modificació dels estatuts, que caldrà aprovar en una Assemblea General Extraordinària. Posteriorment, caldrà inscriure els nous estatuts aprovats al Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya. Per últim, també cal que presenteu el model 036 a l’Agència Tributària per notificar el canvi de denominació de l’AFA.

Pel que fa a la tramitació de la modificació d’estatuts al registre del Departament de Justícia, l’aFFaC us ofereix el servei d’inscripció dels nous estatuts. Podeu sol·licitar el servei en aquest enllaç.

Els Estatuts de l’AFA han d’estar inscrits al Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. Per aquest motiu, podeu contactar-hi i demanar una còpia dels vostres estatuts diligenciats. Tanmateix, legalment, totes les persones sòcies de l’AFA haurien de poder disposar d’una còpia tant dels Estatuts com del Reglament de Règim Intern.

Tots els socis i sòcies de l’AFA tenen dret de vot, doncs es tracta d’un dret de participació essencial de les persones associades a l’entitat. Recordem que els socis i les sòcies són cadascuna de les mares, pares i tutors/es legals dels infants que estiguin donats d’alta com a socis de l’AFA. Per tant, cada persona sòcia podrà emetre un vot. Si hi ha més d’un membre de la família que vol emetre vot, caldrà que siguin socis i sòcies a títol individual.