El projecte s’inicia l’any 2021 amb la preparació d’una enquesta dirigida a famílies amb fills i filles en edat escolar i a professorat sobre els usos que fan dels seus temps en relació al centre educatiu. Aquesta consulta anomenada “La jornada escolar a debat” es realitza a través de la plataforma virtual Participa de l’aFFaC entre els mesos de gener i abril del 2022 a famílies, i entre els mesos de març i juny del 2022 a professorat. S’obtenen 2.162 respostes vàlides de famílies (85% de dones) i 264 de professorat.

L’enquesta es complementa amb la consulta a cinc persones expertes en educació i en àrees de la salut i la igualtat de gènere sobre els encerts i debilitats dels models de jornada escolar a Catalunya segons camp de professió.

Els anys 2022 i 2023 s’aprofundeix l’estudi amb la realització i aplicació d’entrevistes i qüestionaris a professorat i direccions amb l’objectiu d’aprofundir en els resultats de l’anàlisi de l’enquesta al professorat.

De tot aquest procés, es fa una anàlisi comparativa dels principals resultats de recerca i es publica un informe amb resultats i propostes d’acord a les següents dimensions: 1) conciliació familiar i laboral amb perspectiva de gènere; 2) aprenentatge de l’alumnat; 3) temps no lectiu (temps de migdia, extraescolars i acollida); 4) Desigualtat, democràcia i privatització i 5) Territori.

L’informe “La jornada escolar a debat: Més enllà del binomi contínua-partida” està disponible per a la seva descàrrega en català i castellà. Els principals resultats del mateix es van presentar a les AFA associades en l’Assemblea General Ordinària de l’any 2023.

Durant el curs escolar 2023/24, s’ha començat a desenvolupar la segona fase del projecte d’investigació sobre la Jornada Escolar. Així doncs, ara es posa el focus en les veus de l’alumnat amb l’objectiu d’estudiar i contrastar les seves valoracions, significats i propostes sobre la jornada escolar amb les conclusions i punts crítics obtinguts en la primera fase de la recerca.

Esdeveniments realitzats

Durant el curs 2023/24 s’han realitzat diversos esdeveniments per a difondre els resultats de l’informe “Jornada escolar a debat: més enllà del binomi contínua-partida” i també per a crear un espai de participació i treball entorn al tema. Per una banda, es va realitzar un acte adreçat a famílies per a explicar els resultats de l’informe, per debatre i resoldre dubtes. D’altra banda, el passat 20 d’abril va tenir lloc la trobada d’entitats “Més enllà del debat: Propostes sobre la Jornada Escolar”, un espai que va servir per aprendre, debatre i crear propostes col·lectives entorn a la jornada escolar.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

Generar un debat entre la comunitat educativa que plantegi quin model de jornada escolar pot millorar l’aprenentatge i, alhora, satisfer les necessitats de les famílies i del professorat, a més de facilitar la conciliació dels diferents usos dels temps i generar més benestar entre les persones.

Quin és el públic destinatari?

– Agents de la comunitat educativa (famílies, professionals de l’educació, alumnat de secundària, AFA, entre altres)
– Societat interessada.

Quan es va iniciar el projecte?

2021

Quin impacte tindrà?

Aquest projecte permetrà a l’aFFaC fer arribar les necessitats detectades de la comunitat educativa als espais de debat a nivell institucional sobre la reforma horària.

Amb la col·laboració de:

Recursos vinculats

1- Procés de consulta “La jornada escolar a debat” obert a la plataforma Participa de l’aFFaC (aquest procés ja ha finalitzat)

3- Informe final “Jornada escolar a debat: més enllà del binomi contínua-partida” amb els  resultats de la consulta a la comunitat educativa

2- Resultats de la consulta a persones expertes sobre la jornada escolar amb recursos sobre la temàtica
.

4- Resum de les conclusions i les recomanacions de l’informe “Jornada escolar a debat: més enllà del binomi contínua-partida”