Resultats consulta experts

El projecte s’inicia l’any 2021 amb la preparació d’un procés de consulta virtual adreçat a famílies amb fills i filles en edat escolar, professionals de l’educació i alumnat preuniversitari sobre els usos que fan dels seus temps en relació a l’escola. Aquesta consulta anomenada “La jornada escolar a debat” es realitza a través de la plataforma virtual Participa! de l’aFFaC entre els mesos de gener i abril de 2022.

L’enquesta es complementa amb l’aplicació del mètode Delphi i entrevistes a persones expertes vinculades a la infància i l’adolescència de l’àmbit de la sociologia, la neurologia, la psicologia, la nutrició, l’economia feminista, entre d’altres, sobre els encerts i debilitats dels models de jornada escolar a Catalunya segons camp de professió. Els resultats de la consulta a experts/es es fan públics a través de la web de l’aFFaC.

En una tercera fase, s’aprofundeix l’estudi amb direccions i professorat a través de tècniques qualitatives -entrevistes i qüestionaris oberts- per a conèixer els perquè de les seves propostes i percepcions.

Finalment, s’analitzarà, sistematitzarà i s’ordenarà la informació, i el resultat permetrà a l’aFFaC tenir més coneixement sobre les necessitats de les famílies pel que fa a la jornada escolar. De tot el procés consultiu, es publicarà un informe amb els resultats analitzats que permetrà a l’aFFaC disposar d’un posicionament clar sobre aquesta qüestió en defensa de les necessitats de la comunitat educativa i amb legitimitat de les veus expertes. Aquesta informació es donarà a conèixer en la AGO de 2023.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

Generar un debat entre la comunitat educativa que plantegi quin model de jornada escolar pot millorar l’aprenentatge i, alhora, satisfer les necessitats de les famílies i del professorat, a més de facilitar la conciliació dels diferents usos dels temps i generar més benestar entre les persones.

Quin és el públic destinatari?

– Agents de la comunitat educativa (famílies, professionals de l’educació, alumnat de secundària, AFA, entre altres)
– Societat interessada.

Quan es va iniciar el projecte?

2021

Quin impacte tindrà?

Aquest projecte permetrà a l’aFFaC fer arribar les necessitats detectades de la comunitat educativa als espais de debat a nivell institucional sobre la reforma horària.

Amb la col·laboració de:

Recursos vinculats

1- Procés de consulta “La jornada escolar a debat” obert a la plataforma Participa de l’aFFaC.

3- Informe final dels resultats de la consulta a la comunitat educativa (pròximament)

2- Resultats de la consulta a persones expertes sobre la jornada escolar amb recursos sobre la temàtica