A Catalunya les proves de competències bàsiques s’estableixen amb caràcter censal (és a dir, s’identifica tant el centre educatiu com l’alumnat participant) i es pressuposen de caràcter obligatori, ja que constitueixen una activitat educativa i, com a tal, suposen un dret i un deure de l’alumne.  Ara bé, això no s’ha de confondre amb la seva transcendència en l’expedient acadèmic de l’alumne, ja que els resultats obtinguts en aquestes proves no poden determinar, en cap cas, les qualificacions finals de l’alumne ni tampoc les decisions sobre l’obtenció de la titulació que correspongui, doncs es tracta de proves informatives, formatives i orientadores per l’alumne, la família i el centre, sempre en el marc de l’avaluació del sistema educatiu.

A més, aquestes proves desestabilitzen el sistema educatiu amb l’aparició de rànquings que evoquen als centres a competir entre ells i a canviar constantment els programes i projectes educatius amb l’únic objectiu de millorar els resultats de l’alumnat i aconseguir un bon lloc en la classificació. Fa dos anys, de fet, els resultats de les proves a les escoles públiques van ser utilitzats pels mitjans de comunicació per elaborar un rànquing que va contribuir a l’estigmatització d’alguns centres educatius.

En aquest sentit, entenem que el fet que les proves siguin de caràcter censal mostra clarament que la intenció que hi ha al darrera no és la d’avaluar el sistema en el seu conjunt, sinó la d’assenyalar al centres educatius i a l’alumnat potenciant la competència educativa entre centres que pertanyen a la xarxa d’escola pública.

Per tot això, des de l’aFFaC animem tant a l’alumnat com a les famílies a oposar-se a les avaluacions externes i a les proves diagnòstiques. Per fer-ho, recomanem seguir aquests passos:

 1. Informeu-vos de les dates de realització de les proves.
 2. Convoqueu una reunió per a les famílies i alumnes afectades.
 3. Intercanvieu opinions i prepareu l’acció reivindicativa que voleu fer.
 4. Organitzeu-vos amb les famílies i alumnat per impulsar activitats com a alternativa a la realització de les proves.
 5. Comuniqueu la vostra decisió a la direcció de l’escola.
 6. Per als vostres fills i filles no realitzar les proves no té cap tipus de conseqüència.
 7. Davant qualsevol pressió, mantinguem-nos ferms.
 8. Gaudiu de la jornada amb un to festiu i reivindicatiu.
 9. Feu difusió de la vostra acció entre els amics i a les xarxes socials.
 10. Notifiqueu la vostra voluntat mitjançant la instància que us facilitem.

MODELS D’INSTÀNCIA

Podeu descarregar el model d’instància per signar i presentar al vostre centre educatiu o al dels vostres fills/es:

Davant de qualsevol dubte o problema amb el centre o l’administració, contacteu amb nosaltres:
[email protected] 934357686

PREGUNTES FREQÜENTS

Hi ha dues lleis que regulen actualment les proves diagnòstiques del sistema educatiu:

 • Llei d’Educació de Catalunya (LEC): estableix que tant les avaluacions externes com les proves diagnòstiques han de contribuir a millorar la qualitat, l’eficiència i l’equitat del sistema educatiu. A més, ha d’analitzar i aportar informació sobre el grau d’assoliment dels objectius educatius, elaborar recomanacions sobre polítiques i pràctiques educatives, retre comptes i oferir informació sobre el procés educatiu, els seus agents i els seus resultats. És a dir, l’objectiu d’aquestes proves és reconèixer en quin estat es troba el nostre sistema educatiu, per tal que el Departament d’Educació pugui prendre les mesures pertinents a fi de millorar la qualitat educativa.
 • Llei Celáa (LOMLOE): estableix que les avaluacions externes de 6è de primària i de 4t d’ESO seran obligatòries, de caràcter mostral i plurianual, i tindran per objectiu avaluar les competències adquirides per l’alumnat. Això vol dir que l’Administració Educativa de cada Comunitat Autònoma podrà decidir si la prova es farà a tots o només en alguns centres i també cada quan la farà. A més, la LOMLOE estableix unes proves diagnòstiques per a 4t de primària i 2n d’ESO que es començaran a aplicar a partir del curs 2022/23 i que seran de caràcter censal, obligatori, intern i anual.

Ambdues lleis, però, determinen que ni els resultats de les proves ni la negativa a fer-les poden condicionar, en cap cas, l’expedient acadèmic de l’alumne/a, ni tampoc podrà determinar la superació o no d’un curs o l’obtenció del títol corresponent.

Sí. La normativa catalana estableix que aquestes proves són de caràcter obligatori. Negar-se a fer-les (o negar-se a que els nostres fills/es les facin) constitueix, doncs, una acció de desobediència, independentment de si ens oposem a l’avaluació com a tal o a la manera com es duu a terme.

Ara bé, tant si fem les proves com si decidim desobeir, els resultats d’aquesta avaluació no poden condicionar, en cap cas, l’expedient acadèmic de l’alumne/a, ni tampoc podrà determinar la superació o no d’un curs o l’obtenció del títol corresponent.

No. La Llei Orgànica d’Educació prohibeix de forma expressa, en tot l’estat,  que aquestes proves afectin a l’expedient acadèmic (art. 140.2 LOE i LOMLOE). I no només això, sinó que estableix clarament que els resultats de les proves no podran tampoc servir per establir classificacions dels centres.

En el nostre territori les proves s’estableixen amb caràcter censal i es pressuposen de caràcter obligatori, ja que constitueixen una activitat educativa i, com a tal, suposen un dret i un deure de l’alumne (art. 22.1b LEC).  Ara bé, això no s’ha de confondre amb la seva transcendència en l’expedient acadèmic de l’alumne, ja que els resultats obtinguts en aquestes proves no poden determinar, en cap cas, les qualificacions finals de l’alumne ni tampoc les decisions sobre l’obtenció de la titulació que correspongui, doncs es tracta d’unes proves informatives, formatives i orientadores per l’alumne, la família i el centre, sempre en el marc de l’avaluació del sistema educatiu.

Només podrà emetre sancions el centre educatiu i mai amb conseqüències en l’avaluació o l’expedient de l’alumnat. Tot i que les proves són de caràcter obligatori, cap de les normes d’aplicació indica l’existència de sancions existents davant la negativa a fer les proves. Ara bé, tractar-se d’una activitat sotmesa a les NOFC de cada centre, és possible que l’escola o l’institut imposi algun tipus de sanció en cas de desobediència.

En qualsevol dels casos, qualsevol sanció interposada pel nostre centre educatiu no podrà tenir repercussió sobre l’expedient acadèmic de l’alumne/a, ni tampoc podrà determinar la superació o no d’un curs o l’obtenció del títol corresponent.

Sí. Fa anys que les famílies ens organitzem contra unes avaluacions que pressionen els nostres fills i filles, estigmatitzen alguns centres educatius i generen competència dins del sistema.

De fet, la desobediència a aquestes proves sorgeix gràcies a la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI), que des del 2016 i durant els anys posteriors va liderar diverses mobilitzacions, actes i jornades contra aquest sistema d’avaluació amb el suport de la Coordinadora d’AMPA de Gràcia i de l’aFFaC.