El projecte “VEU i BOT” té com a objectiu atendre les necessitats i propostes dels nens, nenes i adolescents en l’àmbit educatiu producte de la pandèmia COVID-19 per a generar espais o eines de participació escolar que puguin ser utilitzats en contextos d’emergència. D’aquesta manera, el projecte contribueix a protegir el dret a la participació de nens, nenes i adolescents, prestant especial atenció a la igualtat de gènere i als grups més vulnerables, precisament els grups menys escoltats durant la pandèmia COVID-19.
El projecte es duu a terme en 8 escoles de diferents territoris de Catalunya, considerant la diversitat d’escoles públiques segons edat, nivells educatius (educació infantil, primària i secundària), projectes educatius, criteris demogràfics (zones urbanes i perifèriques) i segons la renda familiar de les famílies. A partir d’aquestes variables, es pretén definir una mostra heterogènia d’escoles perquè els espais i eines de participació generats durant les experiències participatives siguin reproduïbles en totes les escoles de Catalunya amb característiques similars. També es pretén que els espais o eines de participació infantil en l’àmbit educatiu que resulten de la intervenció siguin reproduïbles en altres contextos escolars de tota Europa amb la finalitat de protegir el dret a la participació dels nens i nenes en contextos d’emergència.

The project “VEU i BOT” aims to meet the needs and proposals of children and adolescents in the educational field as a result of the COVID-19 pandemic to generate spaces or tools for school participation that can be used in emergency contexts. In this way, the project contributes to protecting the right to participation of children and adolescents, paying special attention to gender equality and the most vulnerable groups, precisely the groups least listened to during the COVID-19 pandemic.
The project is carried out in 8 schools in different territories in Catalonia, considering the diversity of public schools according to age, educational levels (early childhood education, primary and secondary), educational projects, demographic criteria (urban / rural) and according to family income. From these variables, it is intended to define a heterogeneous sample of schools in order that the spaces and participation tools created during the participatory experiences are replicable in all schools in Catalonia. It is intended that the spaces or tools for child participation in the educational field that result from the intervention are replicable in other school contexts throughout Europe in order to protect the right to participation of children in emergency contexts.

Etapes del projecte

Destinatàries:

1. L’alumnat, agent central de la diagnosi: els infants i joves són l’eix central i motor del projecte VEU i BOT.
2. Docents, acompanyament conscient i format: El projecte VEU i BOT incorpora un programa de formació al professorat que permet la seva capacitació en processos participatius.
3. Equip directiu, coordinació i impuls: el seu rol és cabdal per motivar la participació de tots els agents i garantir que els resultats s’implementaran.