Paternitats corresponsables: criança amb NEE

El projecte es desenvolupa a cadascuna de les 8 vegueries de Catalunya duent a terme tallers formatius i grups de suport dirigits a homes amb fills/es amb Necessitats Educatives Especials (NEE), on es tractin aspectes com les masculinitats igualitàries i la corresponsabilitat de cures tenint en compte la paternitat d’aquests amb relació a les necessitats específiques dels seus fills/es. Aquests tallers es fan en col·laboració amb serveis especialitzats de salut i educació. 

Destinataris: Homes pares i/o tutors amb fills/es amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Etapes del projecte

1a Fase:

Diagnosi a homes pares i/o tutors amb fills/es amb Necessitats Educatives Especials i creació de la formació. (Setembre 2023 – Desembre 2023)

  • Per detectar les necessitats i inquietuds sobre les masculinitats igualitàries i la corresponsabilitat de cures dels homes pares i/o tutors en referència a les NEE dels seus fills/es, per la posterior creació de la formació segons els resultats de la diagnosi.

2a Fase:

Implementació dels tallers formatius i grups de suport. (Gener – Maig 2024). En cada una de les 8 vegueries es durà a terme:

  • 2 tallers formatius on es tracten les masculinitats igualitàries i les cures, i la parentalitat positiva i les Necessitats Educatives Especials (NEE). 
  • 3 grups de suport on es farà un acompanyament amb un enfocament de suport grupal i d’autoconeixement personal

3a Fase:

Avaluació participada: (Juny 2024)

  • Realització d’uns qüestionaris d’avaluació participada amb els homes pares i/o tutors que assisteixen i participen de la formació, tant als tallers com als grups de suport.

Recursos gràfics

Amb la col·laboració de: