El projecte VEU i BOT! (SPITEC) -amb títol original Student participation as an integrated tool in emergency contexts (SPITEC)– és una intervenció liderada per l’aFFaC amb el suport de la Comissió Europea (UE) en el programa CERV-2021-CHILD.

El projecte té l’objectiu d’atendre les necessitats i propostes dels nens, nenes i adolescents en l’àmbit educatiu per a generar espais o eines de participació escolar que puguin ser utilitzats en contextos d’emergència, com el viscut durant la pandèmia de la COVID-19. D’aquesta manera, el projecte contribueix a protegir el dret a la participació de nens, nenes i adolescents, prestant especial atenció a la igualtat de gènere i als grups més vulnerables, precisament els grups menys escoltats durant la pandèmia COVID-19.

El projecte s’ha realitzat en 8 escoles de diferents territoris de Catalunya, considerant la diversitat d’escoles públiques segons edat, nivells educatius (educació infantil, primària i secundària), projectes educatius, criteris demogràfics (zones urbanes i perifèriques) i segons el context socioeconòmic de les famílies. Durant la primera fase del projecte, el curs escolar 2022/2023, es va fer una diagnosi participativa amb alumnat i professorat de cadascun dels centres educatius per a definir els espais participatius a treballar segons les necessitats de cada centre. En la segona fase del projecte, el curs escolar 2023/2024, s’han implantat els espais i eines participatives acordats per cada centre amb l’acompanyament de les entitats impulsores del projecte.

Finalment, el projecte està desenvolupant una fase de difusió de les bones pràctiques participatives dels centres participants amb l’objectiu de replicar-les en altres centres educatius de Catalunya i Europa. És en aquesta fase en la qual es publica l’informe final del projecte (disponible en CAT/ES/EN), es difonen diversos clips audiovisuals i es realitza l’acte de presentació dels resultats a la ciutat de Barcelona el 21 de maig de 2024.

The VEU i BOT! project -originally entitled Student participation as an integrated tool in emergency contexts (SPITEC)– is an intervention led by aFFaC with the support of the European Commission (EU) in the CERV-2021-CHILD program.

The project aims to address the needs and proposals of children and teens in the educational field to create spaces or tools for school participation that can be used in emergency contexts, as experienced during the COVID-19 pandemic. In this way, the project contributes to protect the right to participation of children, paying special attention to gender equality and the most vulnerable groups, precisely the groups that were least listened to during the COVID-19 pandemic.

The project has been carried out in 8 schools in different territories of Catalonia, considering the diversity of public schools according to age, educational levels (early childhood, primary and secondary education), educational projects, demographic criteria (urban and rural areas) and according to the socioeconomic context of the families. During the first phase of the project, the 2022/2023 school year, a participatory diagnosis was made with students and teachers from each of the schools to define the participatory spaces to be worked on according to the needs of each center. In the second phase of the project, the 2023/2024 school year, the participatory spaces and tools agreed by each center have been implemented with the support of the project’s promoters.

Finally, the project is developing a phase of dissemination of the best participatory practices of the participating schools with the aim of replicating them in other schools in Catalonia and Europe. In this same phase, the final report of the project is published (available in CAT/ES/EN), several audiovisual clips are disseminated and the results are presented in a face-to-face and streaming event in the city of Barcelona to all stakeholders on May 21, 2024.

Han participat com a socis:

Participen com a socis:

Amb el finançament de:

Etapes del projecte

Destinatàries:

1. L’alumnat, agent central de la diagnosi: els infants i joves són l’eix central i motor del projecte VEU i BOT.
2. Docents, acompanyament conscient i format: El projecte VEU i BOT incorpora un programa de formació al professorat que permet la seva capacitació en processos participatius.
3. Equip directiu, coordinació i impuls: el seu rol és cabdal per motivar la participació de tots els agents i garantir que els resultats s’implementaran.

Recursos

Informe final projecte (CAT):

Informe final projecte (EN):

Informe final projecte (ES):

Infografies per als centres (assemblea aula):

Infografies per als centres (assemblea de centre):

Recursos Audiovisuals

Professorat primària

Professorat secundària

Presentació dels resultats del projecte VEU i BOT! (SPITEC)   –    Català

Presentació dels resultats del projecte VEU i BOT! (SPITEC) – English

Actes

Webinar per a professorat:

Aquest webinar es va dur a terme el 14 de maig de 2024 amb l’objectiu de crear xarxa entre professorat interessat en participació a l’aula i als centres educatius.
Aquesta trobada va presentar en exclusiva un decàleg de bones pràctiques resultant del pilot del projecte a 8 centres educatius públics de tota Catalunya, i va posar a disposició dels participants l’informe final del projecte.

Presentació dels resultats:

Acte de presentació dels resultats del projecte “VEU i BOT! (SPITEC): Un projecte participatiu dirigit a infants i adolescents”.
En aquest acte realitzat al Pati Llimona de la ciutat de Barcelona el 21 de maig de 2024 es va fer públic l’informe final del projecte, que recull els aprenentatges assolits durant el seu desenvolupament en els 8 centres educatius públics de Catalunya. També es va retransmetre per streaming amb traducció simultània a l’anglès per tal de promoure la participació d’entitats i institucions interessades d’arreu d’Europa.